Externé štúdium

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Externé 2-ročné nadstavbové štúdium
2675 L 02 – elektrotechnika  - výroba a prevádzka strojov a zariadení

Podmienky prijatia – výučný  list v elektrotechnickom odbore
Doklad o vzdelaní – maturitné vysvedčenie
                                    elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Externé 2-ročné skrátené štúdium
2683 H 11 – elektromechanik – silnoprúdová technika

Podmienky prijatia – minimálne stredné odborné vzdelanie v inom odbore ako  elektrotechnickom
Doklad o vzdelaní – výučný list
                                    vysvedčenie o záverečnej skúške
                                    elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 455

 

Externé štúdium PS

Kritéria prijímacieho konania externého štúdia pre školský rok 2022/2023.

Dátum 17. máj 2 Veľkosť súboru 436.13 KB Stiahnuť 546

Nástrojár

Upravené: piatok, 13. máj 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie č. POA: 3340/2013/81/1 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Nástrojár – 400 hod


Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako nástrojári


Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu modulu pozná základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, základy zobrazovania a kreslenia náčrtov, strojové súčiastky a mechanizmy, základné druhy technických materiálov a polotovarov, ich technologické vlastnosti, skúšanie, metódy tepelného spracovania a povrchové úpravy, základné technologické postupy ručného a strojného spracovania ocele, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže, základné strojárske technológie, stroje, nástroje a prípravky, technologické postupy a pracovné metódy pri výrobe nástrojov a spracovaní materiálov, náradie, pracovné pomôcky, strojové vybavenie pracoviska, jeho organizáciu a zabezpečenie, zásady bezpečného správania sa na pracovisku, základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady ochrany životného prostredia a triedenia nebezpečného odpadu. Vie používať náradie a servisnú techniku, orientuje sa v technickej literatúre a dokumentácii, má prehľad v materiálových normách, schémach a pracovných návodoch. Je zručný v zhotovovaní jednoduchých technických náčrtov a skíc, dokáže ich používať ako komunikačný prostriedok, v dodržiavaní technologických postupov, posúdení účelnosti opravy nástrojov, stanovení spôsobov opravy a realizovaní opravy, vybraní, upravovaní a opracovaní vhodných materiálov vzhľadom k zvoleným pracovným postupom, zvolení a upínaní bežných nástrojov, zvolení a nastavení upínacieho zariadenia, pri upínaní obrobkov bez poškodenia nižšej zložitosti a hmotnosti, rozlišovaní materiálov, preberaní a pripravovaní ich pred spracovaním, pripravovaní, používaní a udržiavaní vhodných pracovných prostriedkov a drobnej mechanizácie, pri ručnom a strojovom opracovávaní materiálov v rozmeriavaní a orysovaní polovýrobkov a obrobkov, meraní rozmerov výrobkov a vykonávaní kontroly tovarov a kontroly kvality s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov, používaní vhodných pracovných pomôcok, náradia, nástrojov, strojov a voľbe optimálnych pracovných podmienok, pri práci so štandardným a s mechanizovaným náradím používaným vo výrobe a opravách, obsluhe základného strojového vybavenia používaného pri výrobe a opravách, dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany.

Nástrojár (modulový)

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie č. POA: 3340/2013/142/2 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Nástrojár – modulový vzdelávací program

 

 Modul – Obrábanie kovov  80 hod
 Modul – Obsluha a údržba CNC strojov  60 hod
 Modul – Základy strojárstva  100 hod
 Modul – Kvalita výroby  20 hod
 Modul – Výrobné výkresy  40 hod
 Modul – Čítanie technických výkresov  16 hod
 Modul – Dielenské programovanie  84 hod

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • možnosť absolvovať moduly podľa výberu


Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon nástrojárskych prác.


Obrábanie kovov
Profil absolventa:
Absolvent modulu pozná základné spôsoby opracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov, základné princípy strojného obrábania, pracovné postupy pri zhotovovaní rôznych súčiastok na konvenčných typoch kovoobrábacích strojov, druhy konvenčných strojov, nástroje pre jednotlivé druhy kovoobrábacích strojov, normy a technické predpisy platné pri strojnom obrábaní kovov, zásady a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady ochrany životného prostredia a triedenia nebezpečného odpadu.
Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne podmienky pre výrobný proces, upínať nástroje, zvoliť a upínať upínacie zariadenia, bez poškodenia upínať obrobky nižšej zložitosti a vyššej hmotnosti, optimalizuje pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov ich výmeny.


Obsluha a údržba CNC strojov
Profil absolventa:
Absolvent modulu pozná charakteristickú konštrukčnú stavbu stroja, technické parametre, základné montážne skupiny, spôsob dvíhania a prenášania stroja, postup nastavenia stroja, zásady bezpečnosti práce na CNC stroji, výstrahy grafickej podoby, chybové hlásenia, mazacie miesta, zásadné princípy TPM, postup pri bežnej údržbe, spôsoby prepojenia stroja na sieť , ovládací panel.
Vie zapnúť stroj, vykonať nájazd do referenčného bodu, vykonať korekcie nástrojov, núdzovo zastaviť stroj, vypnúť stroj, pracovať v režime JOG, MDI, AUTO, MANUAL, GUIDE, odstrániť chybové hlásenia, vykonať bežnú údržbu, vyčistiť pracovný priestor, vykonať osadenie nástrojov do nástrojového zásobníka podľa technologického postupu.


Základy strojárstva
Profil absolventa:
Absolvent modulu pozná základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, strojové súčiastky a mechanizmy, základné druhy technických materiálov a polotovarov, ich technologické vlastnosti, skúšanie, metódy tepelného spracovania a povrchové úpravy , základné technologické postupy ručného spracovania ocele, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže , základné strojárske technológie, stroje, nástroje a prípravky, technologické postupy a pracovné metódy pri výrobe nástrojov a spracovaní materiálov, náradie, pracovné pomôcky, strojové vybavenie pracoviska, jeho organizáciu a zabezpečenie, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Ovláda používanie náradia a servisnej techniky, orientuje sa v technickej literatúre a dokumentácii, má prehľad v materiálových normách, schémach a pracovných návodoch, vie posúdiť účelnosť opravy nástrojov a foriem, stanoviť spôsoby a realizáciu opravy. Je zručný v používaní a udržiavaní vhodných pracovných prostriedkov a drobnej mechanizácie, pri ručnom opracovávaní materiálov, používaní vhodných pracovných pomôcok, náradia, nástrojov.


Kvalita výroby
Profil absolventa:
Absolvent modulu pozná spôsoby merania dĺžkových rozmerov, spôsoby merania závitkov, merania ozubených kolies. Je zručný pri využívaní posuvných meradiel, mikrometrov, parametrov, meradiel na meranie závitkov a ozubených kolies, pri spracovaní nameraných hodnôt, určovaní správnosti nameraných hodnôt a hodnôt predpísaných na výkresoch.


Výrobné výkresy
Profil absolventa:
Absolvent modulu pozná základy technického zobrazovania súčiastok, kreslenia náčrtov, kótovania, druhy výkresov, normy technického kreslenia, spôsoby predpisovania drsnosti a tolerancii, kreslenie rezov a prierezov.
Je zručný pri kreslení jednoduchého výrobného výkresu, schematickom znázornení časti strojov, používaní zobrazovania voľnou rukou ako základného komunikačného prostriedku. Je schopný vykonať analýzu výrobného výkresu súčiastky.


Čítanie technických výkresov
Profil absolventa:
Absolvent modulu pozná predpisovanie tolerancii tvaru a plochy, podmienky minima a maxima materiálu, význam teoreticky presného rozmeru, spôsoby určovania základni. Je schopný výpočtom určiť veľkosť jednotlivých odchýlok, zmerať tieto odchýlky na príslušných meracích zariadeniach.


Dielenské programovanie
Profil absolventa:
Absolvent modulu pozná význam a podstatu dielenského programovania obrábacích strojov, spôsoby zadávania údajov do stroja, spôsoby evidencie programu, editácie cyklov.
Je zručný pri vytváraní programu podľa jednoduchého výkresu, jeho simulácii a opravách, pri prácach v režime MEM, MDI ako aj ručnom režime.

Programátor obrábacích a zváracích strojov

Upravené: pondelok, 16. máj 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie č. POA: 3340/2013/142/1 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 240 hod


Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako programátori obrábacích strojov a zariadení


Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu pozná vlastnosti materiálov používaných v strojárenstve a spôsoby ovplyvňovania a skúšania týchto vlastnosti, druhy spojov a spojovacích súčiastok, časti strojov umožňujúcich pohyb, druhy mechanizmov, podstatu merania a spôsoby merania dĺžkových rozmerov, uhlov, tvaru a odchýlok polohy a tvaru, spôsoby kontroly akosti povrchu, sústavy uložení a spôsoby zlícovania, normy ISO pri výrobe a vie ich používať a uplatňovať, funkčné princípy klasických strojov a zariadení, princípy a možnosti automatického riadenia výrobných strojov a zariadení, základné spôsoby riadenia NC strojov, princíp práce priemyselného robota, zákonitosti prenosu dát medzi jednotlivými zariadeniami, programovací jazyk zariadení, jednotlivé technológie výroby používané v strojárenstve, spôsoby spracovania základných materiálov používaných v strojárenstve, obsluhu počítača pre vytvorenie technickej a technologickej dokumentácie pre výrobu, vytvorenie riadiacich programov pre stroje a zariadenia, vytvorenie simulačných programov pre výrobu, komplexné zabezpečenie výroby pre stroje a zariadenia, základy elektrotechniky a jej aplikácie v oblasti výrobných zariadení, spôsoby povrchovej úpravy kovov a ochrany proti korózii, zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany životného prostredia.
Vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného robota podľa technologického postupu výroby súčiastok, vykonať kontrolu vizuálnu aj pomocou meradiel, samostatne vykonávať medzioperačnú kontrolu, ovládať obsluhu a programovanie automatizovaných strojov a zariadení, ovládať aplikačný a špecifický software, spôsoby spájania kovov zváraním.

Programátor CNC

Upravené: pondelok, 16. máj 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie   č. POA: 3340/2016/72/1 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Programátor CNC obrábacích strojov – 60 hod

Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako programátori CNC  obrábacích strojov


Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu pozná súradnicový systém obrábacích strojov, štruktúru NC programu, absolútne a prírastkové programovanie, pomocné a prídavné funkcie, bežnú údržbu stroja, zásady bezpečnosti práce na CNC obrábacom stroji.  Vie vytvoriť program súčiastky podľa technického výkresu aj s využitím cyklov pre hrubovacie a dokončovacie operácie, pre vŕtanie, rezanie závitov. Je zručný pri zadávaní a editácií programu v CNC obrábacom stroji, pri príprave stroja na prácu.

Kurzy

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Ponúkame aj neakreditované vzdelávanie - kurzy podľa potrieb zamestnávateľov zamerané na :

  • informačné technológie
  • špecializované tematické celky v oblasti  strojárenstva a elektrotechniky