Programátor obrábacích a zváracích strojov

Upravené: pondelok, 16. máj 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie č. POA: 3340/2013/142/1 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 240 hod


Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako programátori obrábacích strojov a zariadení


Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu pozná vlastnosti materiálov používaných v strojárenstve a spôsoby ovplyvňovania a skúšania týchto vlastnosti, druhy spojov a spojovacích súčiastok, časti strojov umožňujúcich pohyb, druhy mechanizmov, podstatu merania a spôsoby merania dĺžkových rozmerov, uhlov, tvaru a odchýlok polohy a tvaru, spôsoby kontroly akosti povrchu, sústavy uložení a spôsoby zlícovania, normy ISO pri výrobe a vie ich používať a uplatňovať, funkčné princípy klasických strojov a zariadení, princípy a možnosti automatického riadenia výrobných strojov a zariadení, základné spôsoby riadenia NC strojov, princíp práce priemyselného robota, zákonitosti prenosu dát medzi jednotlivými zariadeniami, programovací jazyk zariadení, jednotlivé technológie výroby používané v strojárenstve, spôsoby spracovania základných materiálov používaných v strojárenstve, obsluhu počítača pre vytvorenie technickej a technologickej dokumentácie pre výrobu, vytvorenie riadiacich programov pre stroje a zariadenia, vytvorenie simulačných programov pre výrobu, komplexné zabezpečenie výroby pre stroje a zariadenia, základy elektrotechniky a jej aplikácie v oblasti výrobných zariadení, spôsoby povrchovej úpravy kovov a ochrany proti korózii, zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany životného prostredia.
Vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného robota podľa technologického postupu výroby súčiastok, vykonať kontrolu vizuálnu aj pomocou meradiel, samostatne vykonávať medzioperačnú kontrolu, ovládať obsluhu a programovanie automatizovaných strojov a zariadení, ovládať aplikačný a špecifický software, spôsoby spájania kovov zváraním.