Európsky deň jazykov

Upravené: piatok, 1. október 2021

Už sa stalo tradíciou, že naša škola si každoročne pripomína význam materinského jazyka, ale aj cudzích jazykov počas Európskeho dňa jazykov. Ten stanovila Európska únia na 26. september. My sme ho však tento rok oslávili v predstihu už v piatok 24. septembra. A ako?

Nuž, ako každý rok, sme začali deň rozhlasovou reláciou počas prvej vyučovacej hodiny. Scenár k nej pripravila pani učiteľka PaedDr. Miroslava Nestorovičová a šikovné moderátorské talenty sme našli v prváckych triedach, a to Filipa Dopiráka, Adriána Regruta z I.C a Jozefa Neupauera z I.A triedy. Počas relácie sa žiaci mohli zapojiť do súťaží, ktoré pre nich pripravili učiteľky anglického jazyka. Tak schválne... Koľko viacvýznamových slov by ste vedeli vymenovať v slovenskom a anglickom jazyku a zároveň popísať ich význam? Myslíte, že by ste vedeli, aký je správny slovenský ekvivalent k anglickým frazeologizmom? Nuž, toto sme zadali našim žiakom a oni sa vôbec nenechali zahanbiť. A do tretice ich čakal krátky príbeh v angličtine, ktorý však nemal koniec. Ten sme totiž nechali na nich. Chceli sme, aby ho dotvorili podľa seba. Odpovede na niektoré úlohy nás naozaj pobavili, nad niektorými sme uznanlivo kývli hlavou. Spomedzi všetkých zapojených žiakov sme však museli vybrať aj výhercov. Nebolo to ľahké, ale nakoniec sa všetky tri učiteľky anglického jazyka zhodli na tomto poradí:

  1. miesto – Matúš Želonka, I.C
  2. miesto – Kevin Görföl, II.A
  3. miesto – Martin Jakubčák, IV.A

Výhercom srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov v anglickom jazyku.

Okrem tejto súťaže sa žiaci dozvedeli, kedy bol Európsky deň jazykov založený, ako sa rozšíril do Európy a čo je jeho cieľom. Jazyky sú plné zaujímavostí, a tie v relácii takisto nemohli chýbať. A žiaci si tiež vypočuli audionahrávku o piatich najťažších jazykoch sveta.

Počas nasledujúcich hodín anglického jazyka  si žiaci pod vedením učiteliek Mgr. Patrície Slavkovskej, Mgr. Gabriely Heringovej a Ing. Marianny Dolnej užili cudzí jazyk inou formou ako na bežných hodinách. Napríklad formou didaktických hier v PowerPointe si overili svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby. Takisto si vyskúšali, v koľkých jazykoch sa vedia pozdraviť, či povedať rôzne vety. V skupinách mohli tiež spoznať tzv. European Cognates, teda slová v európskych jazykoch, ktoré majú rovnaký alebo podobný význam k anglickým výrazom. Žiaci tiež na hodine vytvárali projekt o rôznych krajinách a zaujímavých faktoch o nich.

Pevne veríme, že aj tento deň popretkávaný množstvom zaujímavých aktivít u žiakov vzbudí kladný vzťah k jazykom u tých, ktorí ich v obľube nemajú. A zároveň posilní záujem o ne u žiakov, ktorí sa im už teraz s radosťou venujú.

Marianna Dolná

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akcie