Školské kolo Olympiády v NEJ

Upravené: streda, 20. jún 2012

Na záver školského roka žiaci formou rôznych záverečných písomiek a skúšaní sumarizujú, koľko vedomostí získali počas roka z daného predmetu. Jednou z foriem overenia si získaných vedomostí je Olympiáda v cudzom jazyku. Toho roku sme sa v nemeckom jazyku rozhodli overiť vedomosti  žiakov v kategórií 2A – prvákov, ktorí majú nemecký jazyk ako prvý z dvojice cudzích jazykov. Jazyk sa učí v dvoch skupinách, a tak sme sa rozhodli vybrať po troch najlepších žiakoch z každej skupiny.

Olympiáda prebiehala nasledovne:
v prvej časti si žiaci overili, či rozumejú posluchovému textu (Hörverstehen), v druhej časti sa potrápili na porozumení čítaného textu (Leseverstehen). Potom podľa vylosovaného poradia žiaci po jednom prichádzali a popisovali rovnaký obrázok (Bildgeschichte) a  v poslednej časti odpovedali na rovnaké otázky k téme – moja rodina (Freie Rede).

Výsledný najvyšší súčet bodov z jednotlivých častí získal so súčtom 45 bodov (z možných 56) žiak I.B triedy Marek Zibura.

Víťazovi srdečne blahoželáme a všetkým prajeme, aby sa olympiáda stala pre nich jedným z motivujúcich prvkov v učení cudzích jazykov.

Ing. Iveta Bugárová