Svetový deň životného prostredia

Upravené: utorok, 11. jún 2013

Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. – 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem.“ Pri tejto príležitosti naši pedagógovia v spolupráci so žiakmi uskutočnili niekoľko aktivít zameraných na danú problematiku.

Prostredníctvom školského rozhlasu naši študenti pod vedením PaedDr. Nestorovičovej prezentovali hudobno slovné pásmo v ktorom upozornili na hodnotu a význam našej planéty Zem,  hovorili aj o faktoroch, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú našu planétu. Pesničky Zem menom láska a Najkrajšie stromy sú na Horehroní dali celému pásmu krásnu atmosféru.
Ďalšou akciou bola úprava /zveľadenie/ okolia školy. Študenti pod vedením Mgr. Terrajovej po vyučovaní orezávali v priestoroch našej školy kríky, vypleli burinu i pozbierali odpadky.
Aj ďalšia  skupina  študentov mala naplánovanú úpravu kvetinového záhonu v priestoroch školy. Bohužiaľ počasie to zariadilo ináč, veľmi začalo pršať a tak sa študenti dohodli, že pri prvej vhodnej príležitosti tento kvetinový záhon upravia.
V niektorých triedach študenti zhotovili nástenky s témou životného prostredia, aj chodby našej školy pripomínajú rôznymi upútavkami, že v týchto dňoch sa viac pozornosti venuje životnému prostrediu.
Tieto akcie sledovali niekoľko dôležitých cieľov:
1. Pripomenúť si Svetový deň životného prostredia nielen slovom, ale aj konkrétnymi skutkami a tak sa osobne podieľať na zveľaďovaní životného prostredia
2. Vzhľadom na to, práve v tomto období bola Európa postihnutá záplavami, našim ďalším cieľom bolo uvažovať o tom, ako znížiť dôsledky globálneho otepľovania v duchu myšlienky: „Človek ekologickú krízu spôsobil, preto ju musí aj odstrániť!“
3. Neuspokojiť sa s myšlienkou, že ľudstvo si musí zvykať na globálne otepľovanie. Na hodinách etickej a náboženskej výchovy sa snažíme, aby  mladí ľudia boli osobne zainteresovaní pri ochrane a zveľaďovaní životného prostredia nielen príležitostnými akciami, ale osobným zodpovedným postojom k životnému prostrediu.

Mgr. Eva Tkáčová

vysielanie v školskom rozhlasestrihanie živého plotaešte to nemáme plnémuselo to tu tak zarásť ???