Prečo mám rád slovenčinu...

Upravené: štvrtok, 30. január 2014

Už 22. ročník súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  spolu s ďalšími vedeckými, vzdelávacími a vydavateľskými inštitúciami.

V našej škole, zameranej na elektrotechniku, strojárstvo, informačné technológie a telekomunikácie, sa každoročne tejto súťaži dostáva veľkej pozornosti zo strany študentov, čoho výsledkom sú aj dve vzácne Čestné uznania, ktoré sme získali zásluhou bývalého žiaka Pavla Lacha zo IV. A a Františka Polhoša z terajšej II. A triedy, za ich vyjadrenie vzťahu k rodnej zemi a  materinskej reči.
I tento rok sme už v decembri pripravovali v rámci triednych kôl rôzne úvahy, rozprávania, citovo zafarbené opisy,  s úmyslom vybrať z jednotlivých tried tých najzručnejších a najviac disponovaných  v umeleckom slove a písme, zhmotnenom v zaujímavých slohových prácach, ktoré môžu reprezentovať našu školu na celoštátnom kole tejto súťaže.
Dňa 21. januára 2014 sa teda stretlo  17 najlepších „spisovateľov“ osadenstva SOŠE v Matejovciach   na oficiálnom otvorení školského kola, aby si pripomenuli všetky osobnosti vedy, kultúry a umenia, ktorým je tento ročník súťaže zasvätený, ozrejmili si zmysel a poslanie súťaže pre študujúcu mládež,  a aby si vymenili názory, skúsenosti z tvorby slohových útvarov, čo sa týka témy, obsahu, ideového vyznenia a kompozičných postupov, ľubovoľne zvolených u každého jednotlivca.
Konečnou úlohou súťažiacich bolo odovzdať  hotové literárne práce, ktoré  posúdila odborná porota a vybrala päť najlepších prác, reprezentujúcich nás na celoslovenskej súťaži, konanej 5. júna 2014 v Nových Zámkoch.

Víťazné práce školského kola napísali a do celoštátneho kola postupujú:
Patrik Semaňák, I.C, próza –  Pohoda z okna
Štefan Legát, III. A, próza – Všade dobre, doma najlepšie
Tomáš Slavkovský, III. A, próza – Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší
Jozef Hajostek, III.C, báseň - Vyznanie rodnej zemi
Martin Šoltýs,   III.B, próza - Láska k rodnej reči

M. Nestorovičová

začiatok súťaže