Školské kolo OAJ

Upravené: utorok, 16. december 2014

V piatok, 12. decembra 2014, si naši najzdatnejší študenti angličtiny po roku opäť sadli do lavíc, aby si overili úroveň svojich jazykových vedomostí a zručností. Aj tento rok bolo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prvou etapou celoslovenskej súťaže, keďže víťaz z našej školy postupuje spolu s víťazmi z ostatných odborných škôl do obvodného kola, potom nasleduje krajské a nakoniec celoštátne kolo. Keďže pravidlá tejto tradičnej, už 25-ročnej súťaže povoľujú postup jediného – najlepšieho súťažiaceho, aj školské kolo malo jedinú kategóriu. Spolu zápolili siedmi prváci, dvaja druháci, štyria tretiaci a jeden štvrták.

Písomný test bol však tvrdým orieškom pre  všetkých. Potvrdil sa fakt, že olympionikom zďaleka nestačia vedomosti zo školy, je potrebné venovať sa jazyku aj vo voľnom čase, obohacovať si slovnú zásobu čítaním cudzojazyčných kníh, sledovaním filmov v pôvodnom znení, či surfovaním po anglickom obsahu internetu. Vyhodnotenie testu ukázalo, že súťažiacim spôsobovala najväčšie problémy gramatická časť testu a tiež čítanie s porozumením.
Úlohou ústnej časti olympiády bolo preveriť schopnosť študentov pohotovo a pritom správne využívať svoju slovnú zásobu jednak v rámci situačnej úlohy a tiež pri tvorbe krátkeho príbehu na základe obrázka. Tu dostali súťažiaci priestor na prejavenie svojej kreativity a fantázie, čo sme v mnohých prípadoch s potešením ocenili vysokým bodovým hodnotením. Príjemne prekvapili aj niektorí prvoročiaci, a hoci iných zmohla tréma,  môžeme konštatovať, že máme nádejných súťažiacich aj pre budúce roky tejto súťaže.

Záverečné zrátanie bodov z písomnej a ústnej časti nám prinieslo nasledovné tesné výsledky:   

  1. Lukáš ŽEMBA                III.C    (57,5 zo 70 bodov)
  2. Martin FLORIANČIČ      III.C    (54,5 zo 70 bodov)
  3. Patrik DUDA                    III.B    (53 zo 70 bodov)

Víťazom samozrejme zo srdca gratulujeme a všetkým zúčastneným vyslovujeme pochvalu za ich snahu a odvahu. Tešíme sa, že sa v budúcom roku opäť spolu stretneme vo veľkom počte pri riešení rébusu, ktorým je čo najdokonalejšie zvládnutie anglického jazyka.
Nezabudnime všetci držať prsty Lukášovi v januári v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku!

Ing. Darina Vargová, Mgr. Mária Terrajová

olympiáda v ANJolympiáda v ANJ