Olympiáda zo SJL

Upravené: štvrtok, 8. december 2016

  Dňa 29. novembra 2016 uzatvorila Olympiáda zo slovenského jazyka šnúru jazykových vedomostných súťaží, ktoré prebiehali na škole takmer celý november. Olympiády zo slovenského jazyka sa prekvapivo a dobrovoľne zúčastnilo 15 odvážlivcov, ktorí skúšali dosiahnuť čo najvyššie body v troch zložkách súťažných úloh a to vo vedomostnom teste zameranom ako na gramatické javy, tak aj na literárne vedomosti a schopnosti čítať s porozumením.

V druhej časti bolo potrebné zoštylizovať slohový útvar a to konkrétne list adresovaný pomyslenej redakcii novín, v ktorom mali súťažiaci reagovať na novinový článok týkajúci sa vplyvu elektronických médií na človeka v ich pozitívnom aj negatívnom zmysle. Tretia časť pozostávala z ústneho prejavu, v ktorom sa mali porovnávať mestá Londýn a Bratislava. Pre súťažiacich sa táto časť javila ako najťažšia, pretože k ústnemu prejavu museli pridať aj prozodické vlastnosti reči a dodržať zásady rečníckeho štýlu, čo vôbec nie je ľahké a jednoduché.
A tak najlepšie obstáli tí, ktorí majú takpovediac vrodený dar reči a veľa čítajú, preto môžu disponovať bohatou slovnou zásobou a kultivovaným prejavom.

Po sčítaní bodov sa stanovilo takéto poradie:
I. miesto Timotej Skokan II. C
II. miesto Patrik Darák      I. C
III. miesto Oliver Michalák z II.C a Ondrej Majerčák z III.C s rovnakým počtom bodov

Víťazom srdečne blahoželáme a T. Skokanovi za prvú kategóriu, Ondrejovi Majerčákovi za druhú kategóriu želáme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v januári.

M. Nestorovičová

z olympiády SJLz olympiády SJLz olympiády SJL

z olympiády SJLz olympiády SJL