Exkurzia v závode VURAL

Upravené: streda, 21. december 2016

V súčasnej dobe sa značná časť absolventov stredných škôl potýka s problémom zamestnania. Vysoká nezamestnanosť zasiahla aj absolventov. Pokiaľ si má prípadný zamestnávateľ vybrať medzi uchádzačmi o zamestnanie, vyberie si skôr adepta so skúsenosťami a praxou.

Odborná prax na škole umožňuje študentom začleniť sa do bežného pracovného života v podmienkach a prostredí svojej budúcej profesie. Konfrontuje teoretickú pripravenosť s praktickou realitou profesie, overuje svoje predpoklady pre výkon profesie a získava vzťah k profesií a k práci celkovo. Doklad o úspešnom absolvovaní odborného štúdia a praxe sa stáva tak vzácnym podkladom, ktorý prezentuje ich odbornosť a pripravenosť v profesií.
Jednou z možností ako viac načrieť do profesijného života je možnosť zúčastniť sa odbornej exkurzie. Exkurzia patrí k metodickým formám vyučovania. Pre študenta je veľmi prínosná, nakoľko exkurziu chápe ako nástroj prepojenia štúdia s pracovným životom. Zabezpečí študentom zmysluplnosť štúdia na odbornej škole.  Predmetová komisia strojárskych predmetov neustále vyhľadáva možnosti prepojenia teoretického vyučovania s praxou.  
13. decembra skupina študentov II.C – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení navštívila výrobný závod VURAL a.s. Žilina. Firma zaoberajúca sa výrobou strojov, strojných súčiastok, náradia a meradiel pôsobila veľmi motivačne. Počas exkurzie sa študenti oboznámili s pracovným prostredím výrobného závodu a získali viac skúseností s výrobným procesom. Záujem študentov bol neopísateľný. Mňa osobne zaujal záujem aj zo strany zamestnancov o našich študentov. Ochotne im ukázali a popísali jednotlivé pracovné procesy. Najviac študentov zaujalo pracovisko montáže výrobných strojov.

Touto cestou by som sa rada poďakovala firme VURAL a.s. Žilina a menovite Ing. Vaškovi – vedúcemu výroby, za ich ochotu, ústretovosť, profesionálny a otvorený prístup.

Ing. Iveta Garbinská

z exkurziez exkurzie