Euroscola 2018

Upravené: piatok, 24. november 2017

Program pre študentov ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Príležitosť zúčastniť sa špeciálneho podujatia Euroscola, ktoré sa koná 2. júna 2018 v Štrasburgu za účasti poslancov Európskeho parlamentu ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, ktorú môžu ovplyvniť rozhodnutia Európskeho parlamentu.
Z okruhu možných tém sme sa venovali téme:
„Ako zabezpečiť, aby mali všetci obyvatelia EÚ potraviny rovnakej kvality? (Slováci rybie prsty, Česi čokoládu...)“
Počas októbra a novembra prebiehali postupne aktivity k danej téme.
AKTIVITY
1. Úvodná prednáška k téme : Dvojaká kvalita potravín
2. Videokonferencia s poslankyňou Európskeho parlamentu Monikou Beňovou
3. Videokonferencia so študentami družobnej školy  - ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH Nr.2 Brzesko - Poľsko
4. Videokonferencia so študentami družobnej školy – Integrovaná strední škola – Centrum odborné prípravy Valašské Meziřičí - Česko
5. Vytvorenie spoločného plagátu – kvalita potravín v EÚ
6. Farmársky trh študentov
7. Futbal medvedíkov

AKTIVITA 1 - Úvodná prednáška k téme : Dvojaká kvalita potravín

Dňa 25.10.2017 o 8,30 hod. študenti 3.a 4. ročníka spoločne s učiteľkou odborných predmetov prediskutovali najpálčivejšie problémy týkajúce sa témy:  Ako zabezpečiť, aby mali všetci obyvatelia EÚ potraviny rovnakej kvality? (Slováci rybie prsty, Česi čokoládu...).
Oboznámili sa s usmernením, v ktorom  sa uvádzajú a vysvetľujú relevantné požiadavky v právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré musia orgány zohľadňovať, keď analyzujú potenciálny prípad dvojakej kvality výrobkov. Prečítali si vyjadrenia Jean-Claude Junckera -  predsedu Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej.
Študenti sa aktívne zapájali do diskusie a tešili sa na videokonferenciu s europoslankyňou Monikou Beňovou.

AKTIVITA 2 - Videokonferencia s poslankyňou Európskeho parlamentu Monikou Beňovou

25.10.2017 O 10,00 hod. sme medzi nami srdečne privítali poslankyňu Európskeho parlamentu Moniku Beňovú. Naše stretnutie bolo sprostredkované videokonferenciou cez skype. Pani poslankyňa sa nám prihovárala zo Štrasburgu. Predstavila nám a vysvetlila podrobne usmernenia k dvojakej kvalite potravín v EÚ. Študenti aktívne diskutovali a zaujímali sa o daný problém. Veľmi pútavo a odborne odpovedala na naše otázky.

 

Otázky študentov na europoslankyňu Moniku Beňovú:
* Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť spomenula, že Európska komisia (EK) chystá aj novú metodiku pre lepšie porovnávacie testovanie kvality potravín. V čom spočíva metodika?
* Kódex správania výrobcu – čo sa stane ak niekto tento kódex poruší
* Prečo nie je zabezpečené štátom kontrola od „národnej inšpekcie potravín“
* Uvažujete o tom , aby veľké reťazce mali svojich inšpektorov potravín a sledovali tak kvalitu potravín?
* Čo by sa stalo keby naši obyvatelia odmietli kupovať potraviny zo zahraničia a podporili by tak našu tradičnú slovenskú výrobu. Bola by naša krajina sankciovaná zo strany EU?
* Dalo by sa sprístupniť kto z výrobcov na trhu poškodzuje účelovo kvalitu? Je to ťažké dokázať?
* Budú sa slovenskí politici viac zaujímať o slovenské výrobky a trh?
* Dvojakosť je vďačná, no mimoriadne citlivá téma. Veď dvojaká kvalita výrobkov hovorí o tom, že v Európe, ktorá čoraz komplikovanejšie hľadá cestu k svojmu zjednocovaniu, sa výrobcovia postarali o vznik spotrebiteľov druhej triedy. V jednom a tom istom obale naservírovali známe značky ľuďom výrobok, ktorý sa nezhodoval s tým, čo predávali západnému spotrebiteľovi.
* Prečo EU dopustila, aby v únií rovných bol priestor pre spotrebiteľa druhej triedy – kvality
ZHODNOTENIE AKTIVITY 1 A 2.
Prednášku a videokonferenciu hodnotíme ako úspešnú. Podarilo sa nám spoločne ozrejmiť problémy týkajúce sa dvojakej kvality potravín v EÚ a nájsť spôsob ako zabezpečiť rovnakú kvalitu potravín pre obyvateľov EÚ.
 

euroscola 2018euroscola 2018

AKTIVITA 3 - Videokonferencia so študentami družobnej školy Poľsko

Dátum konania: 14.11.2017 o 11,00 hod
Študenti po úspešnej videokonferencií s europoslankyňou Monikou Beňovou prizvali na spoločnú besedu k téme rovnosti kvality potravín v EÚ kamarátov z družobnej školy z Poľska. Vymenili si názory a postrehy k danej téme. Spoločne odpovedali na vopred známe otázky, ktoré charakterizovali problém dvojakej kvality potravín.

Otázky pre študentov k danej téme:
- Postrehli ste, že všade vôkol nás sa spomína rôzna kvalita potravín v EÚ ?
- Počuli ste o novej metodike porovnávania a testovania potravín?
- Čo by ste navrhli pre výrobcov potravín, ktorí nedodržiavajú kódex správania výrobcu?
- Pomohla by štátom zabezpečená kontrola potravín?
- Mali by mať veľké obchodné reťazce svojich inšpektorov potravín?
- Podporili by ste štát nákupom potravín z vlastnej krajiny?
- Prečo EU dopustila, aby v únií rovných bol priestor pre spotrebiteľa druhej triedy – kvality?
- Ktoré potraviny z našej krajiny sú u Vás obľúbené?
ZHODNOTENIE AKTIVITY 3
Spoločnou diskusiou s rovesníkmi našej družobnej školy sme hľadali možností ako zabezpečiť rovnakú kvalitu potravín v EÚ.

euroscola 2018euroscola 2018euroscola 2018euroscola 2018

AKTIVITA 4 - Videokonferencia so študentami družobnej školy z Česka

Dátum konania: 16.11.2017 o 10,30 hod
Študenti po predošlých úspešných videokonferenciách pozvali na spoločnú besedu k téme rovnosti kvality potravín v EÚ kamarátov z družobnej školy z Česka. Vymenili si názory a postrehy k danej téme. Spoločne odpovedali na vopred známe otázky, ktoré charakterizovali problém dvojakej kvality potravín.

Otázky pre študentov k danej téme:
- Postrehli ste, že všade vôkol nás sa spomína rôzna kvalita potravín v EÚ ?
- Počuli ste o novej metodike porovnávania a testovania potravín?
- Čo by ste navrhli pre výrobcov potravín, ktorí nedodržiavajú kódex správania výrobcu?
- Pomohla by štátom zabezpečená kontrola potravín?
- Mali by mať veľké obchodné reťazce svojich inšpektorov potravín?
- Podporili by ste štát nákupom potravín z vlastnej krajiny?
- Prečo EU dopustila, aby v únií rovných bol priestor pre spotrebiteľa druhej triedy – kvality?
- Ktoré potraviny z našej krajiny sú u Vás obľúbené?
ZHODNOTENIE AKTIVITY 4
Spoločnou diskusiou s rovesníkmi našej družobnej školy sme hľadali možností ako zabezpečiť rovnakú kvalitu potravín v EÚ.

euroscola 2018euroscola 2018

AKTIVITA 5 - Vytvorenie spoločného plagátu – Kvalita potravín v EÚ

Organizačný tím vytvoril spoločný plagát k téme rovnosti kvality potravín v EÚ. Plagát e vo formáte A3. Je umiestnený vo vestibule školy na fotopanely Euroscola 2018. Súhrn aktivít je propagovaný na www.sosematej.sk

euroscola 2018

AKTIVITA 6 - Farmársky trh študentov

Dňa 21.11.2017 študenti našej školy zorganizovali farmársky trh študentov. Predstavili produkty priamo z ich vlastného domova a dvora. Trh prebiehal v čase od 10,00 hod do 12,30 hod.
ZHODNOTENIE AKTIVITY 6
Študenti si priamo vyskúšali aké to je ponúkať produkty a byť v predaji úspešný.

euroscola 2018euroscola 2018euroscola 2018

AKTIVITA 7 - Futbal medvedíkov

Nakoľko študenti našej školy nielen radi konzumujú potraviny, ale radi aj športujú zorganizovali priateľský zápas gumených medvedíkov . Dňa 21.11 2017 o 12,30 hod nastúpili oranžoví a zelení medvedíci. Zápas vyhrali zelení medvedíci 7:3.
ZHODNOTENIE AKTIVITY 7
ŠtudentI touto aktivitou chcú mať pomyselne zabezpečenú rovnakú kvalitu gumených cukríkov v krajinách EÚ.

euroscola 2018euroscola 2018euroscola 2018

ZÁVER

CELKOVO HODNOTÍME VŠETKY AKTIVITY AKO VEĽMI PRÍNOSNÉ PRE ŠTUDENTOV. CIEĽOM BOLO DOSIAHNUŤ SPOLUPRÁCU V SKUPINE, INICIOVAŤ SPOLUPRÁCU NA RIEŠENÍ AKO ZABEZPEČIŤ, ABY MALI VŠETCI OBYVATELIA EÚ POTRAVINY ROVNAKEJ KVALITY. ŽIACI ZÍSKALI CENNÉ SKÚSENOSTI, KTORÉ BY RADI APLIKOVALI NA VÄČŠOM FÓRE A PODELILI SA SO SKÚSENOSŤAMI PRIAMO NA PRACOVNOM DNI EUROSCOLA 2018 V ŠTRASBURGU.

Ing. Iveta Garbinská