Olympiáda ľudských práv

Upravené: streda, 5. december 2018

Ľudské práva a slobody patria k základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na hodinách občianskej výchovy. Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ľudské práva patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátu príslušnosť. Nikoho nemožno týchto práv pozbaviť, ani previesť na iného, ich trvanie je časovo neobmedzené. Nemožno ich zrušiť. Ich dodržiavanie a ochrana patrí k základným črtám každého demokratického a právneho štátu. O Olympiádu ľudských práv, ktorá sa konala 27. novembra 2018, prejavili záujem žiaci prvých, druhých aj tretích ročníkov. Žiaci III.A a III.C vypracovali v rámci triedneho kola projekty a referáty k ľudských právam.

V dnešnom svete, všade okolo nás, sú ľudské práva denne porušované. Jednou z možností ako posilniť ľudské práva a ich dodržiavanie je práve zapojenie študentov do Olympiády ľudských práv. XXI. ročníka Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 20 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil Martin Vyskočil z III.C, druhé miesto patrí tiež žiakom z III.C, ktorí mali rovnaký počet bodov - Patrik Gallik, Vladimír Štieber a Richard Baňas a tretie miesto obsadil Martin Kudas z III.A triedy.

Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty, napríklad zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, empatia a solidarita s inými, zmysel pre ľudskú dôstojnosť, osobnú hodnotu, zmysel pre spravodlivosť,  rešpektovanie rozdielov. Víťazovi blahoželáme a ďakujeme za účasť všetkým, ktorí prejavili o Olympiádu ľudských práv záujem.

Mgr. Andrea Vaverčáková


z olympiádyz olympiádyz olympiády