Olympiáda ľudských práv

Upravené: piatok, 17. január 2020

Ľudské práva patria všetkým ľudským bytostiam od narodenia bez ohľadu na pohlavie,  rasu, národnosť, etnickú príslušnosť,  jazyk , náboženstvo alebo akékoľvek iné postavenie. Ľudské práva zahŕňajú právo na život a slobodu, slobodu  prejavu a myslenia, právo na vzdelanie a mnoho ďalších. Tieto práva je oprávnený mať každý bez toho, aby bol diskriminovaný. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie spojených národov, plní úlohy, na ktoré sa tieto inštitúcie zameriavajú.

Školské kolo Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo v našej škole 25. novembra. Nosná téma XXII. ročníka znela: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia.  Svoje vedomosti si prišlo otestovať 19 žiakov – druháci a tretiaci. Na prvom mieste sa umiestnil Richard Krkoška z III.C triedy, druhé miesto patrí Kristiánovi Heržákovi tiež z III.C triedy a na treťom mieste skončili Adam Zeman z II.C a Erik Gallik z II.A triedy s rovnakým počtom bodov. Nedá mi nespomenúť a pochváliť žiakov III. ročníkov, ktorí v rámci triednych kôl vypracovali referáty a projekty k ľudským právam.
Olympiáda ľudských práv nám i tento rok pripomína význam vzdelania a jeho hodnotu. Veď predsa k základným ľudským právam patrí aj právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná, občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných, stredných, podľa schopnosti a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.

Víťazovi blahoželáme a ďakujeme za účasť všetkým, ktorí prejavili o Olympiádu ľudských práv záujem.

Mgr. Vaverčáková

z akciez akciez akcie

z akcie