Olympiáda ľudských práv 20

Upravené: streda, 9. december 2020

Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti spolu so zásadami slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú hodnoty, ktoré sú témami aj na hodinách občianskej výchovy.

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní... Každý človek má právo na vzdelanie...  Všetci ľudia sú si pred zákonom rovní... Každý má všetky práva a všetky slobody obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a slobôd bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, sociálny pôvod... Olympiáda ľudských práv je dobrovoľná, záujmová činnosť, je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Nosná téma už XXIII. ročníka znela – Ľudské práva v krízových situáciách.

V neľahkej situácii sa aj tento rok žiaci zapojili do Olympiády ľudských práv. Školské kolo sa konalo 3.12. 2020, online formou prostredníctvom EduPage. Žiaci druhých a tretích ročníkov si v teste overili svoje vedomosti o ľudských právach. V II.A najlepšie test zvládol Martin Tomečko, v II.C bol najlepším riešiteľom Samuel Brutovský. V III.C s rovnakým počtom bodov skončil Filip Krafčík a Michal Mojš. Prvé tri miesta však patria žiakom z III.A. Na 3. mieste s rovnakým percentom úspešnosti skončil Filip Slivinský a Milan Hanečák, 2. miesto obsadil Erik Gallik a najlepšie test zvládol Branislav Bajtoš. Aj tento rok však teoretickej časti predchádzala príprava projektov o ľudských právach, preto chcem pochváliť žiakov, ktorí pripravili prezentácie a referáty o ľudských právach. Riešiteľom olympiády ďakujem za účasť a všetkým žiakom prajem veľa energie, aktívneho počúvania a komunikácie počas dištančnej formy štúdia.

A. Vaverčáková

olp