Súhrnná správa 2018

Upravené: utorok, 22. január 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za rok 2018

IV. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za 4.štvrťrok 2018obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2015 Z.z. § 117 ods. 2.

>

Uchádzač               IČO   Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
TATRAMETAL s. r.  o.    44932766   Rekonštrukcia soc. zariadení -  škola  35000,00 V0
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 31.12.2018

Vypracovala: Ing. Mária Liptáková

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za rok 2018