Súhrnná správa 2019

Upravené: štvrtok, 2. máj 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2019

I. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za 1.štvrťrok 2019 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2015 Z.z. § 117 ods. 2.

 

Uchádzač           IČO            Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
     

         

            

 

 

 

DOZORING s.r.o. 36490164 Stavebný dozor 12 400,00 VO
Vladimír Siska 14285177 Lyžiarsky výcvik   6 150,00 VO
TATRAMETAL s.r.o. 44932766 Rekonštr.soc.zariadení 35 000,00 VO
CBS Slovakia s.r.o. 44773293 Kopírovací stroj   1 500,00 VO

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 31.03.2019

Vypracovala: Ing. Mária Liptáková

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2019