Elektrotechnici a mechatronici najlepšie pripravení pre prax


Operačný program:  Vzdelávanie
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet SR
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód ITMS: 26110130719
Trvanie projektu: 01.03.2014 -30.11.2015

 

Aktivity projektu :
1.1 Rozvoj odborných zručností
Cieľom aktivity je pripraviť pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrených na využívanie modernej didaktickej techniky a pre samostatnú prípravu obsahu predmetu, vrátanie tvorby potrebných metodických  a učebných materiálov pre zavedenie inovovaných  metód a foriem do vyučovacieho predmetu
2.1 Nové učebné pomôcky
Cieľom aktivity je zvýšiť efektívnosť a účinnosť školského vzdelávacieho programu vo vybraných predmetoch vytvorením inovovaných metodických a učebných materiálov pre vyučujúcich a žiakov.
2.2. Overenie účinnosti zavádzaných inovácií
Cieľom aktivity je zaviesť inovované metódy a formy vzdelávania smerujúce k rozvoju kľúčových kompetencií  vo vyučovacom procese s využitím inovovaných didaktických prostriedkov a učebných pomôcok. Overiť zvýšenie kvality získaných a rozvíjaných  kľúčových kompetencií žiakov a zvýšiť efektívnosť a účinnosť ich prípravy pre ďalšie vzdelávanie a potreby trhu práce.
3.1. Podpora kariérneho poradenstva
Cieľom aktivity je zvýšiť záujem o školou ponúkané  študijné vzdelávacie programy, vzdelávacie aktivity a kurzy zohľadňujúce aktuálne potreby trhu práce s dôrazom na rozvoj  spolupráce školy a podnikateľského sektora a na zlepšenie uplatnenia sa absolventa na trhu práce.

 

Články:

Úspešný projekt