Súhrnná správa 2021

Upravené: utorok, 26. január 2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2021

I. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za 1.štvrťrok 2021 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2015 Z.z. § 117 ods. 2.

 

Uchádzač IČO Predmet zákazky Cena bez DPH € Forma
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 31.03.2020

Vypracovala: Ing. Mária Výrosteková

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2021.