Ľudské práva

Upravené: utorok, 29. október 2013

Ľudské práva

Dňa 24.10.2013 sme sa zúčastnili s pani učiteľkou Tkáčovou na vzdelávacom podujatí v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove, ktorý bol zameraný predovšetkým na prípravu XVI. ročníka  Olympiády ľudských práv.

Na tomto podujatí zaznelo veľa informácii z oblasti ľudských práv, predovšetkým práv dieťaťa z pohľadu európskeho práva. Pre nás študentov bola  táto akcia veľmi zaujímavá už aj preto, lebo sa chceme zúčastniť školského kola spomínanej olympiády, ale ak budeme mať šťastie, tak aj krajského kola. Aj týmto spôsobom by sme si chceli z tejto oblasti osvojiť čo najviac informácii potrebných pre život vo vyspelej demokratickej spoločnosti.

Veríme, že podobných podujatí bude v budúcnosti viac, lebo aj my si želáme, aby sa zvýšilo právne vedomie našich občanov, hlavne mladých ľudí.

Patrik  Duda a František Polhoš, II.A

z podujatia na MPCz podujatia na MPC

Diskusné fórum euroobčanov

Na Mestskom úrade v Poprade sa dňa 25.10.2013 konalo Diskusné fórum euroobčanov na tému občianskych práv v EÚ. Vzhľadom na to, že sa už teraz aktívne pripravujeme na súťaž „Mladý Európan“, aj my sme mali tú česť sa tohto podujatia zúčastniť s pani učiteľkou Tkáčovou.

Na podujatí bola okrem iných hostí prítomná aj pani Anna Záborská, poslankyňa EP, ktorá hovorila o ľudských právach nielen v EÚ, ale aj vo svete. Podľa nej je základné právo každého človeka žiť dôstojný život a nie život v biede a chudobe.
V ďalšom bode sa hovorilo aj o  najväčšom probléme v rámci EÚ, ktorým je nezamestnanosť mladých ľudí, o kríze vzájomných vzťahov o slobode prejavu, práve na informácie...
Pre nás študentov bola veľmi zaujímavá diskusia, v ktorej sa hovorilo o národnom i európskom povedomí, o aktívnom občianskom práve a pod.

Sme radi, že sme sa osobne mohli zúčastniť takého podujatia, ktoré nám pomáha v získavaní informácii, či poznaní európskeho práva v oblasti ľudských a občianskych práv. Veríme, že skúsenosti a vedomostí, ktoré sme získali využijeme nielen v súťaži „Mladý Európan“, ale aj v bežnom živote študenta EÚ.

Marek Kostolník, Kevin Simkanič, Patrik Šefčík, III.A

na diskusnom fórena diskusnom fóre