Euroscola 2017

Upravené: pondelok, 19. december 2016

Program Euroscola 2017 je určený pre žiakov stredných škôl na Slovensku vo veku 16 – 18 rokov.  Zapojiť sa do projektu je možné tak, že študenti strednej školy usporiadajú podujatie na vybranú tému. Diskusie a podujatia sú zamerané na to, ako mladí ľudia môžu prispieť k smerovaniu, k úspechom a k perspektívam v danej oblastí a majú možnosť ovplyvniť rozhodnutie Európskeho parlamentu.

Naša škola sa prvý krát zapojila do tohto projektu a s prihliadnutím na našu odbornosť sme z okruhu možných tém spracovali tému: Energetická bezpečnosť Slovenska v rámci Európskej únie.
Organizačný tím pracoval v tomto zložení: F:S.Skokan, A: Zavacký, N. Krištif, M. Gancarčík, M. Hudák, M. Jankech, J. Hurajt, M. Kriššák a O. Michalák.
Aktivity PROJEKTU
1. Diskusia o energetickej bezpečnosti Slovenska v rámci Európskej únie
2. S biomasou do budúcnosti - návšteva a prezentácia bioelektrárne v Bardejove
3. Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie pre obyvateľov mesta Poprad

Aktivita 1

Diskusia o energetickej bezpečnosti Slovenska v rámci Európskej Únie
Hosť:  Ing. Jozef Mikulec, CSc. – odborný poradca a bývalý riaditeľ Slovnaft VÚRUP, a. s. Bratislava
Odborná prednáška a diskusia sa konala dňa 14.11.2016 v čase od 10,00 hod do 13,00 hod. Zúčastnilo sa jej 31 študentov školy.
Ing. Jozef Mikulec veľmi pútavo študentom predniesol najpálčivejšie problémy týkajúce sa energetickej bezpečnosti našej krajiny. Predstavil ďalší rozvoj energetických technológií a podrobne vysvetlil študentom jednotlivé kategórie biopalív.
Študenti aktívne diskutovali a zaujímali sa o obnoviteľné zdroje energie.
Prednášku a diskusiu hodnotíme ako úspešnú. Podarilo sa nám vzbudiť záujem študentov o obnoviteľné zdroje energie. Doposiaľ študenti viac menej vnímali energiu ako všade prítomnú a ničím nerušenú. Veríme, že ich to povzbudí ďalej študovať technický smer a aktívne sa v budúcnosti podieľať na nových energetických technológiách.

prednáškaprednáška

Aktivita 2

S biomasou do budúcnosti - návšteva a prezentácia bioelektrárne v Bardejove
Bioelektráreň: Bioenergy s.r.o. Bardejov
Prezentér: Ing. Dominik Paľa – vedúci prevádzky Bardejov
Dátum konania: 21.11.2016     čas: 9,30 hod – 12,00 hod
Študenti po úspešnej prednáške a diskusii z Aktivity 1 sa rozhodli navštíviť elektráreň na biomasu, ktorá napomáha napĺňať priority Energetickej bezpečnosti Slovenska a je výnosným prínosom pre občanov. Ide o príležitosť a úžitok z lesného bohatstva priamo v regióne.
Ing. Dominik Paľa predstavil elektráreň ako špičkové technologické zariadenie, ktoré zabezpečuje kombinovanú, vysokoúčinnú výrobu elektriny a tepla na báze obnoviteľného zdroja energie a výrazne zvyšuje energetickú nezávislosť mesta. Elektráreň v Bardejove pracuje na princípe kombinovanej vysokoúčinnej výroby elektrickej a tepelnej energie spaľovaním drevnej štiepky.
Ako bioelektráreň pracuje?
Elektráreň je riadená potrebou turbíny, ktorá na svoju činnosť potrebuje paru. Reťazová reakcia začína pohybom záklopu a dopravníkov, ktoré dopravia drevnú štiepku do kotla, kde sa štiepka spaľuje. Vzniknuté teplo ohrieva vodu, ktorá sa premieňa na vodnú paru. Čím vyšší je tlak, tým viac teploty vie voda prijať, pokiaľ sa premení na paru. Para sa tu ohrieva na cca 465 stupňov a je vedená na parnú turbínu, tá poháňa generátor a vyrába elektrickú energiu, ktorá je vyvedená do distribučnej siete. Turbína má výkon 8,2 MW. Výfuková para, ktorá vychádza z turbíny, je vedená na výmenník tepla, ktorý ohrieva vodu pre tepelné rozvody, a tá je potom cez čerpadlá pumpovaná do mesta Bardejov. V zime opúšťa voda elektráreň veľmi horúca , má 110 stupňov. Keď sa vráti, má ešte 60 – 70 stupňov.
Študenti prešli celým procesom výroby energie a v riadiacom stredisku nasledovala diskusia.
Počet zúčastnených študentov: s prihliadnutím na prevádzku a bezpečnosť – 7 študentov
Aktivita 2 bola veľmi úspešná a študenti videli proces výroby energie v priamom prenose. Región Bardejov priamo využíva miestne podmienky obnoviteľných zdrojov energie. Študenti pochopili viaceré pozitívne prínosy:
 - energetickú efektívnosť
- šetrnosť k životnému prostrediu
- nižšiu závislosť od hlavného distribútora energie  
- nižšiu cenu za teplo
- finančný efekt
- obživu pre región
Študenti pripravili prezentáciu pre občanov mesta Poprad o energetickej bezpečnosti Slovenska a dotazník.

z exkurzie

Aktivita 3

Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie pre obyvateľov mesta Poprad
Študenti ako mladá generácia chcú občanom mesta ozrejmiť možnosti, ktoré so sebou prináša zníženie energetickej závislosti a tým zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska.
Miesto konania: OC MAX Poprad    22.11. 2016       čas: 10,00 – 12,30 hod
Počet študentov: 9
Na základe predchádzajúcich aktivít študenti vytvorili dotazník a odprezentovali obnoviteľné zdroje energie. Oslovili približne 221 obyvateľov.
Dotazník obsahoval 3 otázky, aby časovo neobmedzoval opýtaných.
1. Viete čo je energetická bezpečnosť našej krajiny?
2. Obnoviteľné zdroje – hovorí Vám niečo tento pojem?
3. Aké zdroje energie má Slovensko k dispozícií?
Študenti ako mladá generácia prispeli svojou aktivitou dať do povedomia dôležitosť energetickej bezpečnosti Slovenska medzi obyvateľov mesta Poprad. Priblížili občanom danú problematiku prezentáciou o obnoviteľných zdrojoch energie a prispeli k zamysleniu sa každého okoloidúceho k danej téme.

aktivita3aktivita3

Záver Projektu

Celkovo hodnotíme všetky aktivity ako veľmi prínosné nielen pre študentov našej školy, ale i pre občanov mesta Poprad. Študenti získali nový pohľad na energetickú bezpečnosť Slovenska, na perspektívy zdrojov energie, potenciál biomasy a možnosť zamyslenia sa ako prispieť v budúcnosti k produkcii energie a napĺňať tak priority Energetickej bezpečnosti Slovenska v rámci Európskej Únie. Tému si zvolili aj na základe svojej odbornej prípravy na strednej škole, kde mohli využiť poznatky z predmetu využitie elektrickej energie počas štúdia.

Vyhodnotenie projektov v rámci Slovenska bude v najbližších dňoch a víťazi sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Strasburgu v prvom polroku 2017. „ Držte prstoše !“

Ing. Iveta Garbinská