Nástrojár

Upravené: piatok, 13. máj 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie č. POA: 3340/2013/81/1 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Nástrojár – 400 hod


Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako nástrojári


Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu modulu pozná základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, základy zobrazovania a kreslenia náčrtov, strojové súčiastky a mechanizmy, základné druhy technických materiálov a polotovarov, ich technologické vlastnosti, skúšanie, metódy tepelného spracovania a povrchové úpravy, základné technologické postupy ručného a strojného spracovania ocele, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže, základné strojárske technológie, stroje, nástroje a prípravky, technologické postupy a pracovné metódy pri výrobe nástrojov a spracovaní materiálov, náradie, pracovné pomôcky, strojové vybavenie pracoviska, jeho organizáciu a zabezpečenie, zásady bezpečného správania sa na pracovisku, základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady ochrany životného prostredia a triedenia nebezpečného odpadu. Vie používať náradie a servisnú techniku, orientuje sa v technickej literatúre a dokumentácii, má prehľad v materiálových normách, schémach a pracovných návodoch. Je zručný v zhotovovaní jednoduchých technických náčrtov a skíc, dokáže ich používať ako komunikačný prostriedok, v dodržiavaní technologických postupov, posúdení účelnosti opravy nástrojov, stanovení spôsobov opravy a realizovaní opravy, vybraní, upravovaní a opracovaní vhodných materiálov vzhľadom k zvoleným pracovným postupom, zvolení a upínaní bežných nástrojov, zvolení a nastavení upínacieho zariadenia, pri upínaní obrobkov bez poškodenia nižšej zložitosti a hmotnosti, rozlišovaní materiálov, preberaní a pripravovaní ich pred spracovaním, pripravovaní, používaní a udržiavaní vhodných pracovných prostriedkov a drobnej mechanizácie, pri ručnom a strojovom opracovávaní materiálov v rozmeriavaní a orysovaní polovýrobkov a obrobkov, meraní rozmerov výrobkov a vykonávaní kontroly tovarov a kontroly kvality s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov, používaní vhodných pracovných pomôcok, náradia, nástrojov, strojov a voľbe optimálnych pracovných podmienok, pri práci so štandardným a s mechanizovaným náradím používaným vo výrobe a opravách, obsluhe základného strojového vybavenia používaného pri výrobe a opravách, dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany.