Olympiáda v nemeckom jazyku

Upravené: utorok, 26. november 2013

Tento rok sme sa rozhodli zapojiť  do 24. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku 2013/2014, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR,  a tak sa na našej škole dňa 25. novembra 2013 uskutočnilo školské kolo, s účasťou trinástich najlepších a najzdatnejších študentov v oblasti cudzích jazykov z jednotlivých tried od druhého po štvrtý ročník učiacich sa nemčinu.

Súťaž to bola naozaj náročná,  tak ako sa patrí pre najdôležitejšie celoštátne súťaže s postupovými kolami. Žiaci museli preukázať svoje znalosti a zručnosti  v jednotlivých súčastiach cudzieho jazyka, v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, vo vyjadrovacích schopnostiach a komunikácii, kde sa hodnotila nielen slovná zásoba, obsahová primeranosť, rečová schopnosť reagovať na situácie, kreativita a argumentácia, ale aj gramatická správnosť vyslovených viet.
Obsah školského kola pozostával z dvoch častí: v prvej  písomnej riešili študenti  výber  a  vpisovanie slov do kontextu článku s uplatnením gramatických pravidiel a na základe výberu odpovedí  typu „multiple choice“ zase dokazovali znalosti v čítaní a počúvaní s porozumením. Druhá časť bola ústna a pozostávala z opisu obrázkov a z tém, na ktoré študenti po krátkej príprave museli pohotovo a primeranou slovnou zásobou reagovať. A tu sú výsledky ich snaženia a súťaživého zápolenia:
Na prvom mieste s najvyšším počtom bodov v sumáre 90 a s postupom do okresného kola sa umiestnil žiak z II. B triedy Marek Tomaškovič. Druhé miesto s počtom bodov 81 obsadil Tomáš Glodžák z III. A triedy s funkciou náhradníka za víťaza školského kola a na treťom mieste v súčte bodov 77 sa umiestnili traja žiaci: Daniel Džuban, Eduard Palanský zo IV. A triedy a Tomáš Strišovský z II. B triedy.  Víťazom srdečne blahoželáme a neskôr budeme držať  palce Marekovi Tomaškovičovi  na okresnom kole, ktoré sa bude konať v priebehu mesiaca január 2014.

M. Nestorovičová

písomná časťpísomná časťústna časť