Olympiáda SJL a NEJ

Upravené: streda, 20. december 2017

V mesiacoch november a december prebiehali vedomostné súťaže zamerané na schopnosti, zručnosti a znalosti v materinskom a cudzích jazykoch. Za nemecký jazyk nás pôjdu do okresného kola reprezentovať Marko Wenzel z III.A triedy a Simon Horanský zo IV.C triedy.

V týchto dňoch sme ukončili vyhodnocovanie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka v jej troch zložkách: vedomostnom teste, v transformácii prečítaného textu do vopred uvedených slohových útvarov a schopnosti pohotovo reagovať na danú tému, a v krátkom čase zostaviť zaujímavý žáner, zodpovedajúci téme v jej čo najvýstižnom spracovaní.
   Tentokrát sme zapojili do práce veľký počet žiakov, aby spoznali, že slovenčina nie je len o pravopise, gramatických pravidlách a nudných poučkách, ale ponúka široký priestor na uplatnenie vlastnej inteligencie, rozhľadenosti vo všeobecných otázkach spoločenského a kultúrneho života. Predmet slovenský jazyk a literatúra disponuje množstvom tém, prostredníctvom ktorých sa dá vyjadriť svoj osobný postoj, hodnotiť, uvažovať, alebo v konečnom dôsledku dokázať svoju vyspelosť a stupeň čitateľskej gramotnosti v intenciách vnímania a porozumenia prečítaného textu.
   Výsledky sú známe a takto to dopadlo:
A kategória ( tretie a štvrté ročníky)
1. miesto s postupom na krajské kolo – Ján Švec IV.A
2. miesto – Oliver Michaľák III.C
3. miesto – Samuel Adamjak V.C
B. kategória (prvé a druhé ročníky)
  1. miesto s postupom do krajského kola – Matej Fedor I.C
  2. miesto – Ján Komendák II.C
  3. miesto – Kristián Heržák I.C

Víťazom srdečne blahoželáme a v krajskom kole želáme veľa šťastia a dobrých otázok.

M. Nestorovičová

z olympiády