Múdrosť ukrytá v knihách

Upravené: utorok, 3. november 2015

Pod týmto heslom vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015 štvrtý ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy pre stredné školy. Do projektu sa tento rok zapojila po prvýkrát aj naša škola. Žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov zhotovovali na hodinách literatúry záložky  na základe prečítaných obľúbených kníh alebo kníh, ktoré ich nejakým spôsobom upútali. Prváci ešte mohli zúročiť svoje zručnosti nadobudnuté na základnej škole v predmetoch venujúcim sa výtvarným technikám.

Cieľom celoslovenského projektu bolo a  je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré  si žiaci vyrábajú ľubovoľnou technikou. Nám bola pridelená na vzájomnú výmenu  Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani. Podarilo sa vytvoriť z plánovaných 99 produktov 72. Z nich najskôr nová Redakčná rada  časopisu  Nulák  vytvorila logo našej školy a potom všetky výtvory umiestnila na nástenku. Náhodní hodnotitelia z radov žiakov aj niektorých  učiteľov vybrali 10 záložiek, ktoré ich nejakým spôsobom najviac oslovili. Tieto sa dočkajú ocenenia v podobe vecnej odmeny.

A tu sú mená ich tvorcov : A. Štefko, V. Stas, Ľ. Kromka, S. Šolony, J. Hurajt z I. C triedy, J. Švec, V. Galliková, K. Korpády z II.A triedy a Marco Wenzel z I. A triedy.

Posledným krokom z našej strany bolo zaslanie záložiek do partnerskej školy, no a my očakávame v najbližších dňoch ich záložky, na základe ktorých sa navzájom žiaci môžu kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí  a vymieňať si názory  nielen na čítanie kníh a ich význam či zmysel v bežnom živote mladej generácie orientovanej smerom k  informačno-komunikačným technológiám.

Záverečným aktom bude zaslanie správy do Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave  o celkovom priebehu projektu zdokumentovanom fotomateriálom.

M. Nestorovičová

prvé nákresypráca naplnologo

ako chutí prácanástenkavíťazné záložky