6. ročník tímovej súťaže VSE

Upravené: piatok, 14. december 2012

VSE a.s. vyhlásila 6. ročník súťaže pre študentov vyšších ročníkov. Úlohou 3-členných tímov bolo navrhnúť, popísať a zostrojiť model virtuálneho bloku zloženého z minimálne troch samostatných zdrojov – elektrární so zameraním na kvalitu dodávanej elektrickej energie a energetickú efektívnosť. Kritérium pre hodnotenie bola náročnosť technického riešenia, vizualizácia merania a regulácie, prenos údajov do PC, možnosť simulácie prevádzkových stavov jednotlivých zdrojov, generovanie výstrah, funkčnosť, dizajn, prezentácia, dokumentácia.

Finále tejto súťaže prebehlo 7. decembra 2012 v budove VSE v Košiciach. V úvode zástupcovia VSE opätovne vysvetlili súťažnú úlohu z dôvodu jej zložitosti. Následne bola predstavená komisia, zostavená zo zástupcov technických útvarov VSE a zástupcu úseku Ľudské zdroje. Do súťaže sa zapojilo 10 tímov ( SOŠT Michalovce, SPŠE Prešov, SOŠT Humenné, SOŠA Košice a SOŠE Poprad-Matejovce ).

Štefan Kubičár, Štefan Kapitančik a Dávid Rusnák si dali názov Magic Sun. Zostrojili fotovoltickú elektráreň, vodnú prečerpávaciu elektráreň, veternú elektráreň a tieto následne riadili z riadiaceho centra – počítača tak aby zabezpečili podmienky zadania projektu a spĺňali kritériá hodnotenia. Počas finálnych prác Štefan Kubičár, ktorý zostavoval jednotlivé časti do funkčného celku, nemohol zo zdravotných dôvodov pokračovať v práci a tak ostatní členovia tímu počas prezentácie v Košiciach predviedli len jednotlivé komponenty projektu.

Ich snaha, skutočnosť, že sa nevzdali a hlavne potenciál projektu boli komisiou a prítomnými súťažiacimi ocenené cenou „Najsympatickejší tím“ a naši reprezentanti si odniesli vecnú odmenu aj keď sa podľa hodnotiacich kritérií neumiestnili do piateho  miesta. Nakoniec im patrilo ôsme miesto z desiatich. Napriek tomu, že už je po súťaži je tím Magic sun rozhodnutý projekt plne sfunkčniť a tak dokázať svoju odbornú kvalitu.

Študentom, ktorí reprezentovali školu srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže aj na ďalšiu spoluprácu s VSE.

Ing. Ľuboslav Soska

prezentácia modelusúťažný modelpredvedenie funkčnosti modeluvirtuálny blokdotazy komisiepredvedenie modelu