V malej vodnej elektrárni

Upravené: štvrtok, 20. apríl 2017

V stredu 12. apríla 2017 sa študenti z III.C triedy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie v malej vodnej elektrárni Turbína v Kežmarku.

Na úvod exkurzie sa žiaci od správcu elektrárne p. Chlebovca dozvedeli niečo z histórie vzniku vodnej elektrárne, ktorá bola postavená a uvedená do prevádzky ešte za Rakúsko – Uhorskej monarchie v roku 1910. Hlavnými časťami vodnej elektrárne je vodný kanál postavený ešte v 18. storočí, dve Francisové turbíny spojené a dvomi synchrónnymi generátormi. Generátory vyrábajú trojfázové striedavé napätie 5000V s frekvenciou 50 Hz. Vyrobená elektrická energia sa pomocou transformátorov pretransformuje na prenosové napätie 22kV, ktoré sa dodáva  do verejnej siete.

Táto malá vodná elektráreň v deň exkurzie išla na 90% výkon a do celoslovenskej elektrifikačnej sieti dodávala elektrickú energiu cca 0,6 GW.

Žiaci si počas exkurzie upevnili už získané vedomosti z výroby elektrickej energie, jej transformácie a aj z konštrukcie trojfázového synchrónneho generátora.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie