V elektrárni

Upravené: utorok, 12. jún 2018

Dňa  7. júna 2018 sa naši študenti z III.C triedy odboru mechanik – mechatronik spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni Turbína v Kežmarku.

Na úvod exkurzie sa žiaci od správcu elektrárne p. Chlebovca dozvedeli niečo z histórie vzniku vodnej elektrárne, ktorá bola postavená a uvedená do prevádzky ešte za Rakúsko – Uhorskej monarchie v roku 1910, čiže dnes oslavuje 108 rokov nepretržitej prevádzky. Táto malá vodná elektráreň vyrába elektrickú energiu, ktorú distribuje do celoslovenskej elektrifikačnej sieti. V najbližších dňoch bude na vodnom kanály, ktorý dodáva vodu do elektrárne vykonaná údržba, preto elektráreň bude odstavená.

Žiaci si počas exkurzie upevnili už získané vedomosti z výroby a distribúcie elektrickej energie ako aj zo samotnej konštrukcie trojfázového generátora. Tento generátor vyrába trojfázové napätie o veľkosti 5000 V a 50 Hz.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurzie